Професор от Калининград допуска, че човечеството живее в „Матрица“

матрица

„Не твърдя, че живеем в мат­рица. Про­сто нау­ката отдавна настигна фан­та­сти­ката“, казва про­фе­сор Артьом Юров, спе­ци­а­лист по тео­ре­тична физика от Бал­тийския феде­ра­лен уни­вер­си­тет „И.Кант“.

„Всеки, който е гле­дал извест­ните холи­вуд­ски филми „Мат­рицата“ и „13-​ти етаж“, се е замис­лял: „Дали е луд?“ Същото нещо си е мислил и фило­софът от Оксфорд Ник Бостръм. Към 2003 година той стига до извода, че ние живеем не по-​малко от 33% в „мат­рица“, раз­каза док­торът на физико-​математическите науки про­фе­сор Юров.

Той предпо­лага, че нашата реал­ност напълно може да бъде компютърен модел, както в кул­то­вата фан­та­стична три­логия „Мат­рицата“.

„Защо е тол­кова висок процентът? Защото само три вари­анта са възможни. Първо – невъзможно е да се съз­даде такава симу­лация. Второ – възможно е да се съз­даде, но нашите потомци едва ли ще тръг­нат да се занима­ват с такава глупост. Трето – такива симу­лации са възможни и такива ще има още много и много. Но светът е само един, а това озна­чава, че ние по-​скоро се нами­раме в такава симу­лация, а не в реал­ния свят“, пояс­нява Юров.

Любопит­ното е, че към тази идея доста сери­о­зно са се отнесли трима физици от Герма­ния: Силас Бин, Зохре Дауди и Мар­тин Савидж.

„Те дори тестваха тази идея. Ако живеем в компютърна симу­лация, значи всичко нао­коло е циф­ров свят, построен от малки пар­ченца – пик­сели. Най-​малкото пар­ченце се отли­чава с много висока енергия. Може да се опре­дели дали има такива пар­ченца в реал­но­стта, наблю­да­вайки висо­ко­е­нергий­ните кос­ми­че­ски лъчи. Те дори успяха да открият явле­ние – „изрязване в спектъра на висо­ко­е­нергий­ните кос­ми­че­ски лъчи“. Този ефект бе изве­стен преди като „изрязване“ на Грай­зен – Зацепин – Кузмин“ – изрязване на спектъра в областта на пре­делно висо­ките енергии. Но никой не е мислил, че това може да бъде свър­зано с мат­рица“, раз­казва физи­кът от Калининград.


Днес съще­ству­ват множе­ство тео­рии, потвър­жда­ващи, че чове­че­ството оби­тава мат­рица. Такава е и вер­си­ята за пара­лел­ните све­тове, както и антроп­ният принцип, а също и сри­во­вете в еже­днев­ния живот нещо като дежавю и други раз­лични чудеса. И всички тези тео­рии не се опро­верга­ват, но и не нами­рат потвър­жде­ние. Ако си при­пом­ним исто­ри­ята на древна Гърция, още Пла­тон е каз­вал, че окол­ният свят е нереален.

Знаме­ни­тият филм „Мат­рицата“ е заснет от бра­тята Уашов­ски през 1999 година. Кино­лен­тата показва бъдеще, в което реал­но­стта, съще­ству­ваща за пове­чето хора в действи­тел­ност, всъщ­ност е симу­лация от типа „мозък в колба“. Тази симу­лация е съз­да­дена от умни машини, за да под­чини и усмири чове­че­ството във времето на топ­лина и елек­три­ческа актив­ност на телата им, използвани от маши­ните в каче­ството на източ­ник на енергия.

Раз­би­райки за това, хакерът с пря­кор Нео се озо­вава забър­кан в бунт срещу маши­ните, в който също така са въвле­чени и други хора, осво­бо­дили се от „света на сънищата“ и излезли в реал­но­стта. Иде­ята на филма „Мат­рицата“ до голяма степен въз­про­из­вежда пла­то­но­вия мит за пеще­рата, който спо­ред Сократ, в едно от тъл­ку­ва­ни­ята е въплъ­тена иде­ята за солип­сизма. Филмът съдържа множе­ство препратки към киберпънк и хакер­ска суб­кул­тура, фило­соф­ски и религи­озни и осо­бено гно­стични идеи.

В „Мат­рицата“ активно се използ­ват мотиви от все­из­вест­ната при­казка „Алиса в стра­ната на чуде­сата“, от пове­стта „Про­фе­сия“ на Айзък Азимов, от романа на Артър Кларк „Гладът и звез­дите“, раз­лич­ните хонг­конг­ски екшъни и аниме.

Както твърди сайтът kantiana​.ru, „Артьом Юров е спе­ци­а­лист по тео­ре­тична физика, кос­мо­логия, тео­рия на интегри­ру­емите системи, по тео­рия на физи­ката на висо­ките енергии, док­тор на физико-​математическите науки. Проф. Юриев е един от водещите спе­ци­а­ли­сти в света в най-​бурно раз­ви­ващите се раз­дели на физи­ката, постиже­ни­ята в които, дори сред спе­ци­а­ли­стите, се смя­тат за дело на далеч­ното бъдеще. Въпреки това през послед­ните 10 – 15 години се случи каче­ствен про­бив в раз­би­ра­нето на най-​фундаменталните физични и дори фило­соф­ски основи на струк­ту­рата на Все­ле­ната: „тъмна енергия“, „машини на времето“, „антропен принцип“, „аргумент за края на света“ и други./в. Русия днес – Россия сегодня

инфо: cross.bg

Вижте още:

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ HOLOMETER: СВЕТЪТ МОЖЕ ДА Е ТРИИЗМЕРНА ХОЛОГРАМА

Ако тази статия Ви харесва, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви! 

Последвайте ни във Facebook

Оставете коментар

Писането на кирилица е силно препоръчително.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите и мненията, изказани в тях. Запазваме си правото да изтриваме коментари, които съдържат обидни или нецензурни изрази, които представляват явна или скрита реклама и които преценим за неподходящи по някаква друга причина.

Моля, обърнете внимание, че коментарите не са начин за връзка с нашия сайт. В случай, че искате да се свържете с нас, моля ползвайте за това секцията Контакти.